wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Podsumowanie XLIII sesji Rady Miejskiej Jasła. Ważne zmiany w Jasielskim Budżecie Obywatelskim

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Zmiany w Jasielskim Budżecie Obywatelskim

Radni Rady Miejskiej Jasła wprowadzili zmiany w regulaminie Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego (JBO). Doświadczenia z realizacji trzech edycji JBO pokazały, że konieczne jest wprowadzenie zmian w jego regulaminie. Propozycje ich zostały poddane konsultacjom społecznym (15 – 27 kwietnia br.) oraz skierowane do zaopiniowania przez Miejska Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle. 

Zmiany dotyczą m.in.:

  • podziału puli przeznaczonej na JBO w kwocie 500 tys. zł na pulę przeznaczoną na projekty inwestycyjne 400 tys. zł  oraz na pozostałe projekty 100 tys. zł,
  • wprowadzono możliwość zasięgania opinii komórek organizacyjnych UMJ właściwych ze względu na tematykę projektu oraz możliwość składania przez autorów projektów dodatkowych wyjaśnień na etapie oceny,
  • określenie „niewspółmiernie wysokie koszty utrzymania” zostało doprecyzowane, tj. niewspółmiernie wysokie koszty, które po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania na poziomie wyższym niż 20 % kosztów realizacji zadania,
  • zwiększenia liczby głosów oddawanych na projekty z jednego do dwóch (mieszkaniec może oddać jeden głos na projekty inwestycyjne, drugi na pozostałe projekty), co jest konsekwencją podziału puli środków na dwie kategorie,
  • rozszerzenie możliwości głosowania tradycyjnego przez wskazanie dodatkowych obiektów w oparciu o jednostki pomocnicze Miasta (osiedla) oraz utworzenie dodatkowego punktu do głosowania w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle,
  • minimalna liczba głosów oddanych na projekt wyłoniony do realizacji po zakończeniu głosowania musi wynosić 75.

Poszerzenie działalności MPGK

Kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle został podwyższony o 300 nowych udziałów po 500 zł każdy, w sumie o 150 tys. zł. Przełoży się to na zwiększenie możliwości rozwoju spółki, która zamierza poszerzyć swoją działalność o prowadzenie kolejnych usług w zakresie gospodarki komunalnej (m.in. zakup sprzętu komunalnego do czyszczenia ulic).

Miejskie działki w strefie inwestycyjnej na sprzedaż

Miasto uzyskało zgodę radnych na sprzedaż w trybie przetargowym działek położonych w obrębie Warzyce. Każda z działek ma powierzchnię nie mniejszą niż 0,5 ha i przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny. Działki objęte są Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną i stanowią ofertę miasta pod lokalizację nowych inwestycji.

Miasto przekaże 50 tys. zł na samochód ratowniczo-gaśniczy dla jasielskiej straży pożarnej

Radni Rady Miejskiej Jasła udzielili zgodę na przekazanie kolejnego wsparcia finansowego dla Starostwa Powiatowego w Jaśle. Tym razem środki w wysokości 50 tys. zł przeznaczone zostaną na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Pojazdy będące na wyposażeniu jednostki PSP w Jaśle wymagają sukcesywnej wymiany z uwagi na prowadzone działania ratowniczo-gaśnicze.

Pożyczka dla Muzeum Regionalnego

Miasto udzieli pożyczki na zakończenie projektu realizowanego przez jasielskie muzeum „Ukryte skarby  Muzeum Regionalnego w Jaśle”. Kwota w wysokości 1 mln 22 tys. zł, która pozwoli na rozliczenie tego zadania, ma zostać zwrócona do 15 października 2022 roku.

Obecnie zakończył się już trzeci etap modernizacji muzeum, w ramach którego wykonano już połowę robót budowlanych (m.in. nadbudowę części wystawowej, pokrycie dachu, demontaż okien). Prace przy projekcie, który obejmuje przebudowę obecnego budynku, zakup dodatkowego wyposażenia czy stworzenie dużej sali ekspozycyjnej, powinny zostać zakończone w ostatnim kwartale tego roku.  Wartość całego projektu wynosi 4,1 mln zł.

Porozumienie z Gminą Dębowiec w sprawie partycypacji kosztów

Tak jak i w zeszłym roku, również i w tym, Gmina Dębowiec będzie partycypowała w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych na jej terenie, a uczęszczających do niepublicznych żłobków funkcjonujących w Jaśle. Miasto dopłaca do pobytu każdego dziecka 150 zł miesięcznie. W sumie w czterech żłobkach na terenie Jasła jest 126 miejsc dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. Podobne porozumienie zawarła z Miastem również Gmina Jasło.

Aktualizacja „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi”

W „Programie Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021″ zaktualizowano zapisy dotyczące kwot dotacji jakie udziela Miasto organizacjom społecznym na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych. W związku ze zwiększeniem planu wydatków budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono wydatki na pomoc społeczną do kwoty blisko 3 mln zł. Zmianie uległ sposób realizacji niektórych zadań, stąd też dostosowano zapisy programu w obszarach dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, kultury i sztuki, edukacji dzieci i młodzieży, turystyki i rekreacji oraz działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Łącznie na współpracę z NGO zaplanowano w 2021 roku środki w kwocie blisko 3,2 mln złotych.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły