wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Jaśle

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

W ubiegły piątek odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Sesja była wyjątkowa ponieważ poza absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu podjęto wiele istotnych decyzji. Podczas sesji Radni głosowali aż nad 10-cioma projektami uchwał. Rada Powiatu wzbogaciła się także o nowego Radnego, który na początku sesji uroczyście złożył ślubowanie.

Decyzją komisarza wyborczego w Krośnie Zenon Szura objął wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 3 zastępując Dorotę Woźniak, która według wyroków sądowych nie posiadała biernego prawa wyborczego (mieszkała w innym powiecie). Po uroczystym ślubowaniu nowego Radnego, przyjęciu protokołów z poprzednich sesji i wyborze Komisji Wnioskowej Radni przystąpili do rozpatrzenia Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2020 rok.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Jasielskiego

Podczas debaty na temat Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego głos zabierał głównie Radny Janusz Przetacznik, który kartkując cały dokument poświecił blisko 40 minut na krytyczne uwagi. Podkreślił jednak dwukrotnie, że raport z każdy rokiem jest lepszy, jednak daleki od tego czego oczekuje. Nie udało się również sprostać oczekiwaniom Radnego Krzysztofa Buby, któremu nie podobała się m.in. szata graficzna dokumentu. Krytyczny głos zabrali również Radni Jan Urban i Antoni Zwierzyński.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz podsumował uwagi Radnych zauważając, że to kwestie oceny danego dokumentu i każdy z nas ma inne spojrzenie (…)

Myślę że raport jest naprawdę bardzo dobrze opracowany i zawiera, były też takie głosy ze strony Radnego Przetacznika i Urbana, elementy syntetyczne wszystkich zakresów działalności powiatu.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz

Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji przystąpiono do głosowania nad Uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, 7 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle

Po wysłuchaniu opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Stałych Rady Powiatu przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 7 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2020 r. Za uchwałą głosowało 15 radnych, 7 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Tym samym, przeważającą większością głosów, Zarząd Powiatu w Jaśle otrzymał absolutorium.

Podziękowania Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia

W imieniu własnym i w imieniu Zarządu serdecznie dziękuję za przyjęte uchwały, za udzielenie nam wotum zaufania jak również za udzielenie nam absolutorium. To wielkie zobowiązanie dla nas aby w dalszym ciągu intensywnie pracować i realizować zadania dla dobra mieszkańców powiatu.

Chciałbym szczególnie podziękować Pani Skarbnik i całemu Wydziałowi Finansowemu za rzetelnie sporządzone sprawozdanie, jak również wszystkim pracownikom Urzędu. Bez ich pracy w tych trudnych warunkach nie moglibyśmy osiągnąć tylu sukcesów. Ponad 153 mln zł to jest budżet największy w historii powiatu. Wiele inwestycji w różnych częściach powiatu, bo stosujemy politykę zrównoważonego rozwoju, zostało wykonanych.

(…) Wzbogaciliśmy nasz powiat o 5 obiektów mostowych! (…) W Cieklinie, tam kombajny nie mogły przejechać, mamy piękne obiekty na rzece Bednarce. Mamy piękny obiekt w Desznicy wraz z ciągiem drogowym. Nie wyobrażaliśmy sobie kiedyś, że uda się zrealizować nowy ciąg drogowy do Świątkowej Wielkiej. Mam nadzieję że ta droga zostanie kiedyś całkowicie pokryta asfaltem żeby mieszkańcy i turyści mogli korzystać z tego niezwykle urokliwego zakątka powiatu. Mamy również  przebudowany most w Myscowej, niewielki obiekt ale jak bardzo potrzebny jej mieszkańcom (…) i obiekt w Umieszczu, który udało się nam zrealizować.

Na te zadania pozyskaliśmy środki zewnętrze. Tych środków zewnętrznych naprawdę było dużo. To wymagało wielkiej pracy.

Do powiatu jasielskiego trafiły miliony

Chciałbym również podziękować wszystkim służbom, które pracowały w trudnych warunkach przy zabezpieczeniu mieszkańców powiatu przed pandemią. W szczególności Państwowemu Inspektoratowi Sanitarnemu wraz z pracownikami, bo dzięki ich pracy mogliśmy czuć się bardziej bezpieczni. (…) Dziękuję wszystkim pracownikom służb medycznych za program szczepień. Dziękuję Szpitalowi Jasielskiemu, który pracował w niezwykle trudnych warunkach. 

Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Opozycji również dziękuję. Dziękuję za krytyczne uwagi, na pewno z części skorzystamy. Każdemu przysługuje prawo głosu, może krytycznie się odnosić i ma możliwość wyczerpania odpowiednich procedur. My tego nie kwestionujemy. Ja o to przez całe swoje życie walczyłem i trochę zdrowia w tej sprawie straciłem. Gdyby ktoś się czuł z mojej strony dyskryminowany lub pokrzywdzony to bardzo przepraszam. Chcemy pracować dla dobra powiatu i staramy się robić jak najlepiej, ale popełniamy również błędy, bo ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Przede wszystkim chcemy rozwijać nasz powiat i służyć mieszkańcom naszego powiatu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej z myślą o rozbudowie jasielskiego szpitala

Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 r. Zmiana uchwały budżetowej pozwala realizować nowe zadania przebudowy dwóch mostów na rzece Bednarce w ciągu drogi Trzcinica – Cieklin, mostu w Osobnicy i w Radości oraz w Święcanach na Olszynce wraz z drogą do Szerzyn. Zakłada również środki na poprawę energetyczną budynków w DPS Folusz, wsparcie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz sztandaru dla Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Za uchwałą głosowało 18 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, a dwóch nie wzięło udziału w głosowaniu.

Następna uchwała dotyczyła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027. Procedowana uchwała była niezwykle ważna w związku z realizowanym zadaniem „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Odział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”.

Zmiany zakładają zwiększenie środków z rezerwy celowej budżetu państwa utworzonej w celu wsparcia działań z zakresu polityki rozwoju stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Maksymalne dofinansowanie środkami z budżetu państwa nie może stanowić więcej niż 65% wartości zadania. Powiat Jasielski uzyskał zapewnienie finansowania wydatków przedmiotowego zadania na lata 2021-2023 w łącznej kwocie 12.709.820,00 zł.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi prawie 20 mln zł i uzyskała dofinansowanie dzięki poparciu Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, Senator RP Alicji Zając, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i zaangażowaniu wszystkich, którzy uczestniczyli w przygotowaniu wniosku.

Za podjęciem uchwały było 18 radnych. Przeciwko był Krzysztof Buba, Janusz Przetacznik i Ewa Wawro.

Pozostałe procedowane uchwały

Sesja Rady Powiatu w Jaśle

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2022 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym Żmigrodzie, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego również została podjęta jednomyślnie.

Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030. Wszyscy obecni radni głosowali za podjęciem uchwały.

Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zaciągniecie na 2022 rok zobowiązania na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030. Została przegłosowana jednomyślnie.

Ostatnią procedowaną uchwałą była uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2021 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Podjęto ją jednomyślnie.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły