Sprostowanie Adama Pawlusia – Starosty Jasielskiego

1
Adam Pawluś
Adam Pawluś - Starosta Jasielski

Sprostowanie związane jest z treścią artykułu, który ukazał się niedawno w jednym z jasielskich portali internetowych. 

Po pierwsze pragnę wyjaśnić, że w dniu 4 stycznia br. miała miejsce sesja zwyczajna Rady Powiatu w Jaśle, a nie sesja nadzwyczajna, jak podano w artykule.

Odnosząc się natomiast do pozostałych  zarzutów radnych, informuję co następuje:

  1. Nieprawdą jest jakoby radni mieli być (jak twierdzą)  traktowani przedmiotowo i „spychani do kąta”. Demokracja ma to do siebie, że decydujący głos posiada większość i sytuacja taka ma miejsce we wszystkich samorządach w Polsce, że o polskim Parlamencie nie wspomnę i nie ma to nic wspólnego z  rozwiązaniami, o które pomawiają nas radni należący do klubów Samorząd dla Mieszkańców i Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami. Na posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej omówiono wnioski zgłoszone przez radnych, ale zostały one odrzucone większością głosów w demokratycznym głosowaniu.
  2. Nie bardzo rozumem zarzut o  zwołaniu sesji budżetowej przed  Świętem Trzech Króli, a nie po tym święcie. Jakie znaczenie dla obrad sesji miałby mieć jej termin? Ustalenie terminu sesji należy do wyłącznych kompetencji przewodniczącego rady powiatu.
  3. Trudno też zrozumieć głos w/w radnych, podnoszony w celu proponowanego zmniejszenia deficytu budżetowego. Inwestycje muszą być realizowane w ramach kontynuacji zadań. Powiat musi się przecież rozwijać, iść z postępem i realizować (w różnych obszarach) inwestycje dla dobra lokalnej społeczności. Zadania przewidziane w budżecie powiatu są często niezbędne i wymagają podjęcia pilnych decyzji i działań.
  4. Skreślenie zadania: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” na dokończenie modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jest niezrozumiałe. Zadanie to rozpoczęto w roku 2018, z uwagi na decyzję Zarządu Powiatu oraz rady Powiatu Jasielskiego. Szpital podpisał umowę o przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2018/2019. Rada Powiatu w Jaśle Uchwałą Nr LXII/433/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego ujęła dotację w roku 2019 w wysokości 1 541 912, 82 zł na to zadanie. Szpital w oparciu o tę decyzję realizuje inwestycję, po przeprowadzonym postępowaniu, zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Umowa z wykonawcą skutecznie została zawarta, wiąże obie strony i nie może być zmieniona.  Celem każdego zamówienia publicznego jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych. Szpital Specjalistyczny nie posiada środków na finansowanie tego zadania, poniesienie tego typu nakładów stawiałoby placówkę w bardzo trudnym położeniu.

Skan pisma dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

  1. Ogromnym zaskoczeniem dla radnych klubu PiS był wniosek opozycji o skreślenie kwoty 200 tys. zł na zadanie zaprojektowania budowy Oddziału Psychiatrycznego. Istniejący Oddział, mieszczący się w budynku przy ulicy Za Bursą, posiada fatalne warunki lokalowe i jest w bardzo złym stanie.  Funkcjonuje  w obiekcie, który nie spełnia wymagań określonych dla takiego oddziału. Aktualnie, zgodnie z Decyzją Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w  zakresie Oddziału Psychiatrycznego, niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu dostosowania infrastruktury do obowiązujących przepisów. Ponadto, w przypadku braku dostosowania istniejącej infrastruktury, istnieje realne zagrożenie, iż szpital będzie musiał zrezygnować z udzielania świadczeń z zakresu psychiatrii. Pracę straci 30 osób i około 370 pacjentów pozbawionych będzie świadczeń medycznych. Konieczne są więc pilne działania, aby ten istniejący stan rzeczy zmienić.
  2. Radni odnosząc się do budowy ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu wykazali się brakiem wiedzy. Dom od ponad 10 lat jest podłączony do gminnej sieci wodociągowej, przy czym koszt korzystania z sieci jest około 3 razy wyższy od kosztów korzystania z wody z własnego ujęcia. W DPS w Foluszu przebywa 250 osób przewlekle psychicznie chorych (którym zapewniana jest opieka całodobowa) oraz zatrudnionych w nim  jest drugi tyle personelu. Z racji prowadzonej specyficznej działalności Domu, biorąc pod uwagę jego umiejscowienie, prawnym obowiązkiem jest zabezpieczenie dwóch niezależnych źródeł poboru wody dla tego typu placówki. Obecnie istniejące drugie ujęcie znajdujące się na lewym dopływie Kłopotnicy i nie ma odpowiedniej wydajności, a woda jest często zanieczyszczona. Projekt poboru wody z potoku Kłopotnica, który został przygotowany, zapewni stały dostęp do czystej wody. Jednocześnie w ramach tego samego zadania zostaną wybudowane dwa zbiorniki przeciwpożarowe po 150 m³ każdy, które zabezpieczą DPS pod względem przepisów ppoż. Obecnie brak wymaganego zabezpieczenia ma stan tymczasowości. Pragnę dodać, że projekt planowanego ujęcia wody w odpowiedniej ilości i jakości obejmuje również wykorzystanie zbiornika do celów ochrony p. pożarowej, co bardzo znacząco wpłynie na bezpieczeństwo w tym zakresie.

Skan pisma dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

  1. Cieknący dach na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle tak naprawdę sprowadza się do uszkodzonych świetlików dachowych. Obowiązkiem dyrektora placówki jest zgłoszenie tego problemu do odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej. W tym miejscu chciałem nadmienić, że poprzednie władze powiatu jasielskiego mogły starać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i podejmować  działania mające na celu wykonanie termomodernizacji  tego budynku, ale tego nie uczyniły. Obecnie jest gotowy projekt i w przypadku ogłoszenia naboru zostanie wykonana termomodernizacja wraz z zabezpieczeniem pokrycia dachowego.
  2. Pan radny Ryszard Papciak ironizuje na temat spadku stopy bezrobocia w powiecie jasielskim. Wypadałoby w tym miejscu zapytać Pana radnego jakie odnosił sukcesy w zakresie zwalczana bezrobocia w Gminie Brzyska w ostatnim czasie.
  3. Argumentem wskazującym, że wszyscy radni są traktowani po partnersku, a ich głos jest równie ważny, jest na przykład złożenia wniosku na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka”. Jest to obecnie największe zadanie z zakresu infrastruktury drogowej w powiecie jasielskim.  Wypadałoby  zapytać Panią  radną Bożenę Macek-Lubaś, dlaczego nie chciała wziąć udziału w sesji,  której porządek obrad zawierał głosowanie nad budżetem dotyczącym między innymi wyżej wymienionej inwestycji.

Warto z przykrością podkreślić, że niektórzy radni zamiast wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnienia funkcji społecznej, a polegających przede wszystkim na uczestnictwie w sesjach, w  czasie trwania IV Sesji Rady Powiatu przebywali w innych miejscach lub organizowali konferencje prasowe poza budynkiem Starostwa. W związku z powyższym, zwróciliśmy się do ich pracodawców, o wyjaśnienie  kwestii dotyczących ich nieobecności na sesji zwołanej głównie w celu uchwalenia uchwały budżetowej.

Subskrybuj
Powiadom o

1 Komentarz
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
ABC
10 stycznia, 2019 14:02

Coś malo rzetelny byl ten artykul 🙂 Ale sprostowanie nie jest tu najwlasciwszym slowem.