Bezpieczny dojazd do Myscowej

0
Bezpieczny dojazd do Myscowej

Zakończyły się prace związane z likwidacją osuwiska w Myscowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna. Wczoraj, tj. 8 października br. oddano drogę do pełnej użyteczności.

Droga do likwidacji osuwiska była długa. Uszkodzenie drogi pojawiło się jeszcze w 2015 r., kiedy to podczas objazdu dróg  pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle zauważyli pęknięcia nawierzchni w obrębie krawędzi jezdni i powstanie szczelin. Wystosowano pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z prośbą o podjęcie działań zapobiegających przemieszczaniu się koryta rzeki. W odpowiedzi RZGW poinformowało, że może uczestniczyć w kosztach wykonania zabezpieczenia skarp na styku droga – rzeka, jednak dopiero po zabezpieczeniu w budżecie odpowiednich środków na ten cel.

Bezpieczny dojazd do Myscowej

W marcu 2017 r. doszło do oberwania korony drogi, w związku z czym jeden pas został wyłączony z ruchu, a ruch pojazdów odbywał się wahadłowo. RZGW przeprowadziło wizję terenową, która nie potwierdziła zmian w korycie rzeki, stwierdzono natomiast, że przyczyn uszkodzenia drogi należy dopatrywać się w ruchach osuwiskowych i spływie wód ze stromego wzgórza. Wówczas zwrócono się do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie z prośbą o założenie karty dokumentacji osuwiska, która została wydana w 2017 r.

Bezpieczny dojazd do Myscowej

Dalsze osuwanie się korony drogi groziło odcięciem Myscowej od świata.  Starosta Jasielski zwołał wyjazdowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z udziałem przedstawicieli RZGW w Krakowie, którego członkowie jednoznacznie stwierdzili, że przyczyną uaktywnienia się osuwiska było podcięcie czoła przez wody rzeki. Odbudowa drogi jest możliwa wyłącznie po przeprowadzeniu w pierwszej kolejności stabilizacji osuwiska, a następnie przystąpienie do jej odbudowy.

23 kwietnia 2018 r. zawarto porozumienie, na mocy którego upoważniono do przeprowadzenia przetargu – w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Powiatu Jasielskiego -Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Bezpieczny dojazd do Myscowej

Przetarg na zadanie pn. „Rzeka Wisłoka 148+500-148+650 – Zasyp wyrwy w dnie i brzegu wraz z udrożnieniem koryta w obrębie osuwiska” – Etap I” obejmował wykonanie robót na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, m.in. wykonanie drogi technologicznej dla koparek, wykonanie zasypu wyrwy w brzegu i dnie narzutem kamiennym, wykonanie wykopu z wywozem gruntu ze skarpy, zasyp wyrwy pospółką z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, umocnienie skarpy brzegosłonem faszynowym płaskim oraz obsiew mieszanką traw i na rzecz Powiatu Jasielskiego – wykonanie m.in. podbudowy z kruszywa łamanego, odwodnienia liniowego z korytek betonowych typu ciężkiego,  drenaż korytkowy francuski, wymianę istniejącego przepustu typu ciężkiego oraz umocnienie rowu przydrożnego korytkami betonowymi krakowskimi (górskimi) na odcinku po 20 m po obu stronach przepustu.

Bezpieczny dojazd do Myscowej

18 września br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu, tj. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego „Sów-Pol” sp. z o.o z Dynowa,  które to osuwisko zlikwidowało.

Koszt realizacji zadania opiewał na kwotę 243 350,72 zł, z czego PGW WP pokrywały 82%, tj. 199 228,16 zł, a Powiat Jasielski 18% kosztów inwestycji – 44 122,56 zł.

W dniu dzisiejszym oddano ww. drogę do pełnej użyteczności.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta, Andrzej Stachurski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Agnieszka Duszkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy, Jerzy Żygłowicz – Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle, Andrzej Polakiewicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle.

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments