wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej Jasła
Z

w

/

/

Uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm/.

XV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się: 28 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:
  1. Zatwierdzenie protokołu z VI Sesji RMJ,
  2. Zatwierdzenie protokołu z VII Sesji RMJ,
  3. Zatwierdzenie protokołu z VIII Sesji RMJ,
  4. Zatwierdzenie protokołu z IX Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gajowa – cmentarz”/Druk nr 113/,
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70” /Druk nr 130/,
  3. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia /Druk nr 114/,
  4. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. Jasła dla obszaru „ŚRÓDMIEŚCIE I – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA” (obejmującego tereny ulicy KG1 w liniach rozgraniczających oraz tereny kolejowe) /Druk nr 115/,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym /Druk nr 116/,
  6. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej /Druk nr 117/,
  7. odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu /Druk nr 118/,
  8. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle” /Druk nr 119/,
  9. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza w km 4+385 – 4+423” /Druk nr 120/,
  10. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata / Druk nr 122/,
  11. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /Druk nr 123/,
  12. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej /Druk nr 124/,
  13. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Mieście Jaśle / Druk nr 121/,
  14. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2030 /Druk nr 132/,
  15. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Rzeszów przez Miasto Jasło zadania z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 136/,
  16. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników /Druk nr 129/,
  17. zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /druk nr 133/,
  18. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2019 – 2029 /druk nr 134/
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie Radzie informacji o przebiegu wykonania przebiegu za I półrocze 2019 roku przez Burmistrza Miasta Jasła.
 7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XV Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

O Autorze

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.

Dodaj komentarz

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane wpisy