wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Wotum zaufania i absolutorium za 2022 r. dla Zarządu Powiatu w Jaśle

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

W środę, 7 czerwca, podczas LXXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle, radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 rok.

Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Zarząd Powiatu Raportu o stanie powiatu, który jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w 2022 roku i podstawą do debaty, po zakończeniu której Rada podejmuje uchwały o udzieleniu zarządowi wotum zaufania.

Rok 2022 był dla samorządu Powiatu Jasielskiego czasem realizacji wielu nowych i kontynuacją rozpoczętych, niezwykle ważnych dla mieszkańców i rozwoju powiatu, inwestycji. Jak chociażby rozbudowa jasielskiego szpitala, modernizacja oraz budowa nowych dróg i mostów, czy rozbudowa infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych – mówił o poprzednim roku Starosta Adam Pawluś.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2022 rok po stronie dochodów wynosił 151.858.891 zł, a po stronie wydatków 176.268.705 zł. Przewidziano w nim deficyt w wysokości 24.409.814 zł, rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 4.000.000 zł oraz przychody w wysokości 28.409.814 zł.

W wyniku podjętych przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o kwotę 19.796.213 zł, do kwoty 171.655.104 zł, a po stronie wydatków o kwotę 13.172.949 zł, do kwoty 189.441.655 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 170.848.512 zł, w tym dochody majątkowe 19.870.251 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 179.217.612 zł, tj. 94,60 % planu, w tym 37.423.073 zł stanowiły wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Najważniejsze zrealizowane w 2022 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne to między innymi:

 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki – 9.187.187 zł – łączne nakłady w latach 2021-2022 (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.478.576 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 6.329.878 zł);
 • Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny – 8.595.425 zł (w tym 8.165.654 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
 • Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski – 2.439.645 zł (w tym 1.370.685 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w km 2+607 – 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski – 1.297.125 zł(w tym 648.562 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej);
 • Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach – 211.253 zł(w tym 168.805 zł – środki z Ministerstwa Obrony Narodowej);
 • Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego
  w Trzcinicy
  – 189.261 zł(w tym 151.409 zł – środki z Ministerstwa Obrony Narodowej);
 • Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego – 4.357.269 zł – łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska”: 1.702.800 zł);
 • Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) – 3.000.000 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.800.000 zł);
 • Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) – wykonanie w 2022 roku wyniosło 5.177.610 zł, przy łącznych nakładach 19.778.820 zł zaplanowanych na lata 2019-2023 (w tym dotacja z budżetu państwa: 12.709.820 zł);
 • Zakup lasera urologicznego i cystoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) – 120.000 zł
 • Zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 457.560 zł (w tym środki PFRON: 300.000 zł);
 • Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”– wykonanie w 2022 roku wyniosło 157.371 zł, przy łącznych nakładach 160.970 zł w latach 2021-2022 (w tym środki PFRON: 121.792 zł);
 • Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle” – wykonanie w 2022 roku wyniosło 3.309.568 zł, przy łącznych nakładach 3.429.568 zł w latach 2021-2022 (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.800.000 zł).

Zrealizowane remonty w 2022 roku to między innymi:

 • Remont przepustu drogowego w miejscowości Dębowiec – 159.799 zł;
 • Remont mostu na drodze powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 4+421 – 1.100.455 zł (w tym środki z Lasów Państwowych: 825.300 zł);
 • Remont drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 8+550 – 8+917” – 567.883 zł (w tym środki z Lasów Państwowych: 363.445 zł);
 • Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 6+123 – 6+643” – 626.807 zł (w tym środki z Lasów Państwowych: 500.000 zł).

W 2022 na terenie powiatu jasielskiego powstały chodniki m.in. w:

 • Załężu – w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w miejscowości Załęże” (62 632 zł),
 • Osobnicy – w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w miejscowości Osobnica” (347 460 zł),
 • Harklowej – w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1865R Kunowa – Harklowa w miejscowości Harklowa” (218 324 zł),
 • Łężynach – w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny – Łajsce w miejscowości Łężyny” (157 216 zł),
 • Samoklęskach – w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski – Brzezowa – Katy w miejscowości Samoklęski” (79 337 zł),
 • Nienaszowie – w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki w miejscowości Nienaszów” (18 757 zł).

Nie sposób w tak krótkim podsumowaniu przedstawić wszystkich inwestycji zrealizowanych w 2022 roku. W minionym roku kładliśmy głównie nacisk na inwestycje zdrowotne, drogowe, poprawiające infrastrukturę oświatową oraz zaplecze sportowe, ale przede wszystkim skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. To właśnie dzięki środkom zewnętrznym, głównie dzięki środkom rządowym, w ubiegłym roku udało się zrealizować tak wiele zadań.

Nie sposób ich wszystkich wymienić. Tutaj znajdą Państwo tylko najważniejsze albo największe inwestycje i wyzwania, z jakimi przyszło nam się zmierzyć się w 2022 roku.

W bieżącym roku kontynuujemy naszą politykę proinwestycyjną i realizujemy kolejne zadania.

Zależy mi na tym, żeby Powiat Jasielski rozwijał się na wielu płaszczyznach. Wszystko co wspólnie z Zarządem Powiatu przedstawiamy, to powód do dumy, ale także zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy na rzecz naszego powiatu – mówił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok było kolejnym krokiem w kierunku udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Po przedstawieniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Stałych, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Zarząd Powiatu w Jaśle otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły