Uchwalono budżet Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

0
Uchwalono budżet Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

Podczas sesji budżetowej Radni Powiatu Jasielskiego uchwalili dwa najważniejsze dokumenty finansowe powiatu. Budżet na 2019 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

W dniu 17 stycznia br. radni uchwalili budżet, czyli plan finansowy obejmujący dochody i wydatki powiatu. W roku 2019 dochody budżetu Powiatu zaplanowane zostały na łączną kwotę 114 127 514,00 zł, w tym dochody bieżące 110 767 346,00 zł, a dochody majątkowe 3 360 168,00 zł.  Planowane wydatki  budżetu opiewają na kwotę 117 307 514,00 zł. Określono, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu, w wysokości 3 180 000,00 zł, będzie kredyt bankowy.

Uchwalono budżet Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

Na zadania oświatowe zabezpieczono kwotę pond 45 mln zł, na pomoc społeczną  – około 13 mln zł oraz kolejno na transport i łączność – 11 mln zł, na administrację publiczną – 10 mln zł,  bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 6 mln zł oraz ochronę zdrowia – 5 mln zł. Pozostałe pozycje w budżecie stanowią wydatki na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, turystykę, rodzinę, gospodarkę mieszkaniową,  działalność usługową, różne rozliczenia, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz  kulturę fizyczną.

Na inwestycje i  zakupy inwestycyjne na 2019 rok radni zdecydowali przeznaczyć 17 767 591, 00 zł z tego na inwestycje na drogach powiatowych  6 135 855, 00 zł.

Uchwalono budżet Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

Na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” zabezpieczono kwotę 1 850 000, 00 zł.

W inwestycjach drogowych m.in.  1 787 697, 00 zł przeznaczono na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” oraz 1 000 000, 00 zł na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa”.

Uchwalono budżet Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

W budżecie zarezerwowano środki w wysokości 200 tys. zł na zadanie: „ Budowa pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego  Jaśle)” oraz kwotę 3,1 mln zł na „Przebudowę infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

Dodatkowo w budżecie zabezpieczono środki na kontynuację zadań: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) w kwocie 1,6 mln zł i „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” w kwocie 3 mln zł.

Uchwalono budżet Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

Ponadto powiat posiada przygotowane projekty na termomodernizację obiektów oświatowych i w przypadku naboru w ramach RPO zamierza zrealizować obiekty Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jasielskiego, dostosowując go do obowiązujących przepisów.

Uchwalono budżet Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

Na wniosek Michała Burbelki,  Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, radni zmienili statut szpitala poprzez zmianą nazwy „Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii” z uwagi na przeniesienie tego Pododdziału do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz dokonanie zmian nazwy „Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii” ze względu na utworzenie odrębnego Oddziału Diabetologicznego.

Uchwalono budżet Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podsumowując obrady stwierdził: Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu, który jest budżetem rozwojowym na miarę naszych możliwości finansowych. Przystępujemy do jego realizacji.

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments