Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Pełni Życia”

0
„Akademia Pełni Życia” - MOPS Jasło

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

W ramach projektu oferujemy m.in:

  1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
  2. zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
  3. wyjazdy do placówek kulturalnych
  4. terapię zajęciową 
  5. psychoterapię

Powyższe formy wsparcia są realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Ponadto na czas uczestnictwa w formach wsparcia Uczestnikom/Uczestniczkom  projektu zapewnione są 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, (śniadanie i obiad) oraz  dla osób  z ograniczoną możliwością poruszania się dowóz z miejsca zamieszkania  do i z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełnienie kwestionariusza ankiety wraz z wymaganymi oświadczeniami (na miejscu w biurze projektu) oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego bycie osobą niesamodzielną;
  2. W przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością, przedłożenie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność np. orzeczenie lekarskie
  3. W przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej przedłożenie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych dokumentu potwierdzającego dochód, np. zaświadczenie z ZUS;

Zapisy i szczegółowe informacje:

Biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311,  tel. 13 443 70 15 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15: 30.

Więcej informacji można uzyskać  na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Nabór uczestników trwa do 04.10.2019r.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 29 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, kulturalnej poprzez utworzenie 29 miejsc opieki oraz świadczenie usług w nowo utworzonym Dziennym Domu Pomocy w Jaśle do 31.12.2019r.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3

Dofinansowanie projektu z UE: 1 687 535,97 zł

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments