21.8 C
Jasło
9 lipca 2020, czwartek
Strona główna Felietony Cała prawda o przywilejach nauczycieli

Cała prawda o przywilejach nauczycieli

Karta Nauczyciela to ustawa z 26 stycznia 1982 roku regulująca prawa i obowiązki nauczyciela. Ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem Pracy. Jej treść była wielokrotnie nowelizowana, aby dostosować ją do panujących w danym czasie realiów. Obecnie jest ona mocno krytykowana i pojawiają się głosy o potrzebie jej likwidacji.

Przyjrzeliśmy się dokładnie najważniejszym prawom i przywilejom nauczycieli wynikających z zatrudnienia na podstawie Karty Nauczyciela.

Cała prawda o zarobkach nauczycieli
www.pixabay.com

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca.

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

 1. wynagrodzenia zasadniczego zależnego od stopnia awansu zawodowego;
  • corocznie w ustawie budżetowej określana jest wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego;
  • stawki minimalne mogą być zwiększone przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą szkołę korzystając z dochodów własnych jednostki lub ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 2. dodatków:
  • za wysługę lat – w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego;
  • motywacyjnego;
  • funkcyjnego;
  • za warunki pracy;
  • dodatek za wyróżniającą pracę (od 1.09.2020 r.) – nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy uzyskaną w okresie ostatnich 3 lat pracy przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej;
  • specjalny dodatek wiejski –  nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr;
 3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą;
 4.  nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy:
  • za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
   • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
   • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
   • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
   • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
   • za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Ponadto nauczycielowi przysługuje:

 • tzw. trzynastka – nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 • tzw. czternastka – zgodnie z Kartą Nauczyciela samorządy muszą każdego roku podsumowywać, ile wydały na wynagrodzenia nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego. Jeżeli któraś z grup nie osiągnie zakładanej przez przepisy sumy, samorząd musi wypłacić nauczycielom na tym stopniu jednorazowy dodatek uzupełniający. 
www.pixabay.com

CZAS PRACY

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, w tym:

 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami, czyli pensum. W podstawowym wymiarze pensum nauczyciela wynosi 18 godzin. Wielkość ta jest uznawana za podstawową, ponieważ dotyczy największej liczby nauczycieli. Taki wymiar pensum dotyczy przede wszystkim nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących.
 • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów
 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
www.pixabay.com

URLOP WYPOCZYNKOWY

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania – innymi słowy ferie świąteczne, ferie zimowe i ferie letnie.

 • Nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności (czynności te nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni):
  • przeprowadzania egzaminów;
  • prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
  • opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
 • Nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.
 • Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.
www.pixabay.com

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA:

 • urlop jest udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę;
 • pierwszy urlop zdrowotny przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;
 • dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego;
 • łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat;
 • w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych.
www.pixabay.com

AWANS ZAWODOWY

Jasno określone są kolejne stopnie awansu zawodowego, które zostają nadane po spełnieniu określonych w Karcie kryteriów; każdy kolejny szczebel, to zwiększenie zarobków i zakresu przywilejów:

 1. nauczyciel stażysta;
 2. nauczyciel kontraktowy;
 3. nauczyciel mianowany;
 4. nauczyciel dyplomowany.

Materiał opracowano na podstawie: Karty Nauczyciela, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dziennik Ustaw 2018 r.)

Redakcja Moje Jasło
Redakcja Moje Jasłohttps://mojejaslo.pl/
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.

15 KOMENTARZE

 1. Karta Nauczyciela to kolejny relikt PRL-u, czemu nie ma karty informatyka, aptekarza albo budowlańca? Gdzie równość wobec prawa??! Prawo należy do tych, którzy mają władzę. Nie masz za sobą związków zawodowych to nic nie zdziałasz. W kupie siła – dosłownie i w przenośni.

  • Na stronie internetowej Solidarności znalazłem taki tekst:

   ” Karta Nauczyciela została uchwalona po raz pierwszy 26 stycznia 1982 roku.
   Szkoda, że krytykujący ten fakt nie zadają sobie trudu sprawdzenia rodowodu
   jej powstania. Po strajkach nauczycieli NSZZ “Solidarność” w latach
   1980 – 1981 i sformułowaniu 146 postulatów, sukcesem naszych negocjatorów
   były wymuszone na ówczesnym rządzie zapisy, z których powstała ustawa
   nazwana później “Karta Nauczyciela”. Nie ma więc żadnej wątpliwości Karta
   Nauczyciela była, a więc jest ‘dzieckiem Solidarności’. ”

   Czyli wtedy sobie wywalczyli, to pewnie i teraz wywalczą.

   Jest jednak pewna znacząca różnica – obecnie mamy ‘nadprodukcje’ nauczycieli. Tym samym nie grozi nam sytuacja, że nie będzie miał kto uczyć naszych dzieci. Ci, którym jest źle mogą odejść i spróbować sił w innym zawodzie. A na ich miejsce czekają już inni, którzy bardzo chętnie przejmą ich ciężki los.

   Na początku lat 80-tych nauczyciele mogli dyktować warunki, bo byli nie do zastąpienia.

  • Już dawno powinny być zniesione wszelkie przywileje bo każdy pracownik jest równy wobec prawa i niesprawiedliwe jest wyróżnienie wielu grup zawodowych czas z tym skończyć

 2. Pracuję w szkole niepublicznej, jak wielu nauczycieli pow, jasielskiego, niestety takich przywilejów nie mamy.Jesteśmy zatrudnieni na Kodeks Pracy. Pensum, czyli przy tablicy, wynosi 24 godziny, co w szkole publicznej daje 6 nadliczbówek,a więc dodatkowy zarobek. Czy ktoś wreszcie nas dostrzeże?
  Dlaczego jesteśmy nauczycielami kategorii B?

 3. spotkałem się gdzieś z określeniem “ważny społecznie zawód”
  zgadzam się, że tak jest

  ale czy aż tak wywyższający się swoją rolą ponad wszystkimi innymi zawodami, że wymaga wyróżnienia w postaci istnienia właśnie Karty Nauczyciela?

  czy pielęgniarka, która codziennie spotyka się z bólem, cierpieniem i śmiercią nie potrzebuje 2 miesięcy płatnych wakacji, aby odpocząć psychicznie?
  czy grupa 20 dzieci jest bardziej wyniszczająca psychicznie niż opieka nad salą pacjentów umierających w cierpieniu na raka?

  albo zapytam też inaczej – co by zrobili przedstawiciele wszystkich ‘ważnych zawodów’ np. bez śmieciarza?
  każdy by trzymał stos śmieci w ogródku i raz w miesiącu jechał na wysypisko wioząc w swoim aucie worki ze śmieciami?
  co by zrobili bez “zwykłego” budowlańca, który dom im stawia?

  każdy zawód jest ważny społecznie
  każdy jest potrzebny, żeby to wszystko się mogło kręcić

  więc dlaczego nauczyciel i budowlaniec nie mogą być równi sobie wobec prawa pracy i tak samo działać w oparciu o Kodeks Pracy?

 4. Polecam ciekawy artykuł o tym, dlaczego ten strajk nie ma szans powodzenia – “Strajk nauczycieli. O jeden strajk za daleko. Dlaczego nauczyciele nie mieli szans na realizację swoich postulatów”. Można sobie wygooglować. A sedno jest takie, że nauczyciele to nie jest elektorat PiSu. Ignorując ich nic nie tracą, a spełniając ich postulaty nic nie zyskają, bo i tak pójdą głosować na KO. Jest to wręcz idealny moment na zlikwidowanie karty nauczyciela. Lepszego chyba już nie będzie.

   • Z tego co wiem to w Polsce jest możliwość, aby samemu edukować dziecko i nie posyłać do szkoły. Ci inteligentniejsi rodzice jakoś sobie poradzą. A rodzice Brajanków kupią im nowe drogie gadżety, sobie też i jakoś się pogodzą z tym, że Brajanki będą co najwyżej czytać, pisać i liczyć na kalkulatorze. Nie potrzebnie wmuszamy na siłę edukacje wszystkim w równym stopniu.

 5. Powinni dać nauczycielom do wyboru. Przychodzą na 8 dodz. do pracy w szkole tam przy tablicy 25 godz. Pozostała część to sprawdzanie zeszytów wypracowań itp. Urlop 30 dni a nie 3 miesiące. Podwyższyć pensje zasadnicza i płacić za efekty a nie za staż i jakieś niezrozumiałe awanse nie poparte wynikami.Zlikwidowac kuratorium bo to nieroby nic nie pomagają w podniesieniu poziomu nauki. Zlikwidować kartę nauczyciela i dodatki socjalne.

 6. DODATEK WIEJSKI do likwidacji! Jeśli ma być jakiś dodatek, to raczej MIEJSKI, bo tam szkoły są przepełnione i gorsza młodzież. Na wsi pracuje się duzo łatwiej.

 7. Nie znam nauczyciela, który nie chciałby pracować w szkole do 16:00. Każdy nauczyciel marzy o tym, by zostawiać w szkole czy w przedszkolu materiały do pracy, książki, sprawdziany, pomoce dydaktyczne itp. Szkolenia, kursy podyplomówki do 16:00, rada pedagogiczna do 16:00, sprawdzanie prac do 16:00, zebrania z rodzicami do 16:00, uzupełnianie dzienników do 16:00, przygotowanie zajęć na następne lekcje do 16:00, pisanie programów,planów, protokołów i sprawozdań do 16:00, pisanie IPETu i wielospecjalistycznych opinii o funkcjonowaniu dziecka w placówce do 16:00, pisanie opinii do sądów i dla rodziców do 16:00… Oczywiście potrzebne by było wyciszone pomieszczenie do takiej pracy i dostęp do komputera, drukarek i internetu dla wszystkich nauczycieli. A po godzinach pracy – nie odbierać telefonów od rodziców, nie wstawiać ocen do dzienników elektronicznych, nie myśleć o dzieciach i ich problemach tylko zająć się własną rodziną. O tak! Tak też bym chciała 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły

Czy ktoś opłaca krośnieńskich zadymiarzy?

Kampania prezydencka zbliża się do końca, jednak fakt ten nie usprawiedliwia coraz śmielszych prób ohydnych prowokacji i ataków ze strony środowisk wrogo...

Księża z Parafii Miłosierdzia Bożego w Jaśle poddani kwarantannie

Trzech księży sprawujących posługę w Parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Rafineryjnej w Jaśle zostało poddanych kwarantannie. Msze święte w ostatnią niedzielę musieli...

Jasło otulone mgłą – najlepsze jasielskie zdjęcie maja

Trwa kolejna edycja konkursu fotograficznego FOTOEye ogłoszonego przez Miasto Jasło. W I etapie konkursu na „zdjęcie maja” wzięło udział 43 zdjęcia. Zwyciężyła...

Przepis na proteinowy koktajl truskawkowy

Kremowy, marzycielski, słodki, truskawkowy koktajl proteinowy bez dodatku banana. Koktajl pełen witamin, białka i składników odżywczych wszystko w jednej szklance. Ten koktajl smakuje dokładnie jak sernik truskawkowy tylko w płynnej wersji. Przepis składa się z zaledwie...
X