wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Strona głównaFelietonyCała prawda o przywilejach nauczycieli

Cała prawda o przywilejach nauczycieli

Karta Nauczyciela to ustawa z 26 stycznia 1982 roku regulująca prawa i obowiązki nauczyciela. Ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem Pracy. Jej treść była wielokrotnie nowelizowana, aby dostosować ją do panujących w danym czasie realiów. Obecnie jest ona mocno krytykowana i pojawiają się głosy o potrzebie jej likwidacji.

Przyjrzeliśmy się dokładnie najważniejszym prawom i przywilejom nauczycieli wynikających z zatrudnienia na podstawie Karty Nauczyciela.

Cała prawda o zarobkach nauczycieli
www.pixabay.com

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca.

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

 1. wynagrodzenia zasadniczego zależnego od stopnia awansu zawodowego;
  • corocznie w ustawie budżetowej określana jest wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego;
  • stawki minimalne mogą być zwiększone przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą szkołę korzystając z dochodów własnych jednostki lub ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 2. dodatków:
  • za wysługę lat – w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego;
  • motywacyjnego;
  • funkcyjnego;
  • za warunki pracy;
  • dodatek za wyróżniającą pracę (od 1.09.2020 r.) – nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy uzyskaną w okresie ostatnich 3 lat pracy przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej;
  • specjalny dodatek wiejski –  nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr;
 3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą;
 4.  nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy:
  • za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
   • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
   • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
   • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
   • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
   • za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Ponadto nauczycielowi przysługuje:

 • tzw. trzynastka – nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 • tzw. czternastka – zgodnie z Kartą Nauczyciela samorządy muszą każdego roku podsumowywać, ile wydały na wynagrodzenia nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego. Jeżeli któraś z grup nie osiągnie zakładanej przez przepisy sumy, samorząd musi wypłacić nauczycielom na tym stopniu jednorazowy dodatek uzupełniający. 
www.pixabay.com

CZAS PRACY

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, w tym:

 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami, czyli pensum. W podstawowym wymiarze pensum nauczyciela wynosi 18 godzin. Wielkość ta jest uznawana za podstawową, ponieważ dotyczy największej liczby nauczycieli. Taki wymiar pensum dotyczy przede wszystkim nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących.
 • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów
 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
www.pixabay.com

URLOP WYPOCZYNKOWY

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania – innymi słowy ferie świąteczne, ferie zimowe i ferie letnie.

 • Nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności (czynności te nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni):
  • przeprowadzania egzaminów;
  • prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
  • opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
 • Nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.
 • Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.
www.pixabay.com

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA:

 • urlop jest udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę;
 • pierwszy urlop zdrowotny przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;
 • dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego;
 • łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat;
 • w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych.
www.pixabay.com

AWANS ZAWODOWY

Jasno określone są kolejne stopnie awansu zawodowego, które zostają nadane po spełnieniu określonych w Karcie kryteriów; każdy kolejny szczebel, to zwiększenie zarobków i zakresu przywilejów:

 1. nauczyciel stażysta;
 2. nauczyciel kontraktowy;
 3. nauczyciel mianowany;
 4. nauczyciel dyplomowany.

Materiał opracowano na podstawie: Karty Nauczyciela, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dziennik Ustaw 2018 r.)

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.

16 KOMENTARZE

Subskrybuj
Powiadom o

16 komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
Misiek
9 kwietnia, 2019 21:33

Polecam ciekawy artykuł o tym, dlaczego ten strajk nie ma szans powodzenia – „Strajk nauczycieli. O jeden strajk za daleko. Dlaczego nauczyciele nie mieli szans na realizację swoich postulatów”. Można sobie wygooglować. A sedno jest takie, że nauczyciele to nie jest elektorat PiSu. Ignorując ich nic nie tracą, a spełniając ich postulaty nic nie zyskają, bo i tak pójdą głosować na KO. Jest to wręcz idealny moment na zlikwidowanie karty nauczyciela. Lepszego chyba już nie będzie.

Loczeski
11 kwietnia, 2019 17:17
Odpowiedź na  Misiek

Niech likwidują, będziecie sami uczyć Waszych Brajanków.

Misiek
11 kwietnia, 2019 19:29
Odpowiedź na  Loczeski

Z tego co wiem to w Polsce jest możliwość, aby samemu edukować dziecko i nie posyłać do szkoły. Ci inteligentniejsi rodzice jakoś sobie poradzą. A rodzice Brajanków kupią im nowe drogie gadżety, sobie też i jakoś się pogodzą z tym, że Brajanki będą co najwyżej czytać, pisać i liczyć na kalkulatorze. Nie potrzebnie wmuszamy na siłę edukacje wszystkim w równym stopniu.

Asia
9 lipca, 2020 20:12

Nie znam nauczyciela, który nie chciałby pracować w szkole do 16:00. Każdy nauczyciel marzy o tym, by zostawiać w szkole czy w przedszkolu materiały do pracy, książki, sprawdziany, pomoce dydaktyczne itp. Szkolenia, kursy podyplomówki do 16:00, rada pedagogiczna do 16:00, sprawdzanie prac do 16:00, zebrania z rodzicami do 16:00, uzupełnianie dzienników do 16:00, przygotowanie zajęć na następne lekcje do 16:00, pisanie programów,planów, protokołów i sprawozdań do 16:00, pisanie IPETu i wielospecjalistycznych opinii o funkcjonowaniu dziecka w placówce do 16:00, pisanie opinii do sądów i dla rodziców do 16:00… Oczywiście potrzebne by było wyciszone pomieszczenie do takiej pracy i dostęp do… Czytaj więcej »

Wladek
26 października, 2019 12:13

Powinni dać nauczycielom do wyboru. Przychodzą na 8 dodz. do pracy w szkole tam przy tablicy 25 godz. Pozostała część to sprawdzanie zeszytów wypracowań itp. Urlop 30 dni a nie 3 miesiące. Podwyższyć pensje zasadnicza i płacić za efekty a nie za staż i jakieś niezrozumiałe awanse nie poparte wynikami.Zlikwidowac kuratorium bo to nieroby nic nie pomagają w podniesieniu poziomu nauki. Zlikwidować kartę nauczyciela i dodatki socjalne.

Dominik
26 października, 2019 12:28
Odpowiedź na  Wladek

Dokładnie! Karta nauczyciela to relikt PRL-u

Elwira
9 kwietnia, 2019 11:12

Karta Nauczyciela to kolejny relikt PRL-u, czemu nie ma karty informatyka, aptekarza albo budowlańca? Gdzie równość wobec prawa??! Prawo należy do tych, którzy mają władzę. Nie masz za sobą związków zawodowych to nic nie zdziałasz. W kupie siła – dosłownie i w przenośni.

Beniek
9 kwietnia, 2019 21:09
Odpowiedź na  Elwira

Na stronie internetowej Solidarności znalazłem taki tekst: ” Karta Nauczyciela została uchwalona po raz pierwszy 26 stycznia 1982 roku. Szkoda, że krytykujący ten fakt nie zadają sobie trudu sprawdzenia rodowodu jej powstania. Po strajkach nauczycieli NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1981 i sformułowaniu 146 postulatów, sukcesem naszych negocjatorów były wymuszone na ówczesnym rządzie zapisy, z których powstała ustawa nazwana później „Karta Nauczyciela”. Nie ma więc żadnej wątpliwości Karta Nauczyciela była, a więc jest 'dzieckiem Solidarności’. ” Czyli wtedy sobie wywalczyli, to pewnie i teraz wywalczą. Jest jednak pewna znacząca różnica – obecnie mamy 'nadprodukcje’ nauczycieli. Tym samym nie grozi… Czytaj więcej »

Loczeski
11 kwietnia, 2019 17:15
Odpowiedź na  Elwira

Bo tumoku to jeden z nielicznych powodów dla których warto pracować jako nauczyciel.

Normalna
10 czerwca, 2020 15:49
Odpowiedź na  Elwira

Już dawno powinny być zniesione wszelkie przywileje bo każdy pracownik jest równy wobec prawa i niesprawiedliwe jest wyróżnienie wielu grup zawodowych czas z tym skończyć

Anonimowo
10 czerwca, 2020 17:42
Odpowiedź na  Normalna

To relikt komuny. Zgadzam się 100%

Danuta
9 kwietnia, 2019 20:30

Pracuję w szkole niepublicznej, jak wielu nauczycieli pow, jasielskiego, niestety takich przywilejów nie mamy.Jesteśmy zatrudnieni na Kodeks Pracy. Pensum, czyli przy tablicy, wynosi 24 godziny, co w szkole publicznej daje 6 nadliczbówek,a więc dodatkowy zarobek. Czy ktoś wreszcie nas dostrzeże?
Dlaczego jesteśmy nauczycielami kategorii B?

kit
6 listopada, 2019 23:08

DODATEK WIEJSKI do likwidacji! Jeśli ma być jakiś dodatek, to raczej MIEJSKI, bo tam szkoły są przepełnione i gorsza młodzież. Na wsi pracuje się duzo łatwiej.

Beniek
9 kwietnia, 2019 20:53

spotkałem się gdzieś z określeniem „ważny społecznie zawód” zgadzam się, że tak jest ale czy aż tak wywyższający się swoją rolą ponad wszystkimi innymi zawodami, że wymaga wyróżnienia w postaci istnienia właśnie Karty Nauczyciela? czy pielęgniarka, która codziennie spotyka się z bólem, cierpieniem i śmiercią nie potrzebuje 2 miesięcy płatnych wakacji, aby odpocząć psychicznie? czy grupa 20 dzieci jest bardziej wyniszczająca psychicznie niż opieka nad salą pacjentów umierających w cierpieniu na raka? albo zapytam też inaczej – co by zrobili przedstawiciele wszystkich 'ważnych zawodów’ np. bez śmieciarza? każdy by trzymał stos śmieci w ogródku i raz w miesiącu jechał na… Czytaj więcej »

mat
6 listopada, 2019 23:12

Do Wladka: stan bracie przed trzydziestka dzieci i popracuj z nimi 8 godzin dziennie. Po miesiacu wywioza cie do psychiatryka!

JAN
12 maja, 2022 10:00

A JESZCZE NALEŻY DODAĆ ULGĘ KOLEJOWĄ I TO SPORĄ PŁACĄ GROSZE ZA BILETY

Najnowsze artykuły