wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2023 rok uchwalony!

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Podczas sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 16 grudnia br., radni podjęli uchwałę budżetową na 2023 rok. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody powiatu w wysokości 168 937 337 zł, a wydatki na poziomie 180 850 470 zł.

W 2022 r. zaplanowano dochody powiatu w wysokości 168 937 337 zł, w tym dochody bieżące 146 191 880 zł oraz dochody majątkowe – 21 745 457 zł. Wydatki opiewają na kwotę 189 850 470 zł, w tym wydatki bieżące – 147 137 933 zł oraz wydatki majątkowe – 33 712 537 zł.

Na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zabezpieczono w budżecie kwotę prawie 70 mln zł, na administrację publiczną – ponad 21,3 mln zł, na pomoc społeczną – ponad 17,3 mln zł, na transport i łączność – ponad 15,6 mln zł, na ochronę zdrowia – prawie 11 mln zł oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – ponad 8,4 mln zł. Pozostałe pozycje w budżecie stanowią wydatki na inne zadania powiatu: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, turystykę, rodzinę, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2023 rok uchwalony!
Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku radni zdecydowali przeznaczyć 33 712 537 zł, z tego 8 532 430 zł zostanie wydatkowane na inwestycje drogowe.

W zakresie infrastruktury drogowej planuje się przede wszystkim realizację zadań:

a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa” – zadanie to otrzymało 2 000 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 300 000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzyska,

b) „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna – Wolica”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica – Dębowiec w km 2+329 – 4+507 w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Dębowiec”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna w km 6+450 – 7+420 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny” – na realizację tych zadań zabezpieczono wkład własny w łącznej wysokości 4 369 600 zł i złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączna kwotę prawie 11 mln zł.

Planuje się również budowę nowych dróg, m.in. nowej drogi powiatowej Katy – Myscowa wraz z zabezpieczeniem osuwiska; nowego odcinka drogi powiatowej Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki oraz nowego odcinka drogi powiatowej Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Brzezówka, celem likwidacji przejścia kolejowego.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2023 rok uchwalony!
Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Powiat Jasielski zamierza również wybudować zmienne odcinki drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 5+330 – 5+870; 6+930 – 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki.

Planuje się także rozbudowę drogi powiatowej Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany. Przebudowę drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka oraz rozbiórkę mostu i budowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka.

Zarząd Powiatu w Jaśle planuje wykonanie projektu obwodnicy Nowego Żmigrodu, w ciągu drogi DW993 dla Województwa Podkarpackiego.

Najważniejszą inwestycja w ochronie zdrowia jest realizacja inwestycji „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami” za kwotę 10 708 960 zł (przy dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6 977 797 zł).

Powiat będzie kontynuował rozpoczęte scalenia gruntów w Gminie Tarnowiec. Realizacji projektów scaleniowych kosztować będzie 7 922 247 zł (pokryte środkami z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2023 rok uchwalony!
Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Planuje się również wiele inwestycji w zakresie edukacji.

Realizowane będą zadania służące poprawie efektywności energetycznej tj. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego (Zespół Szkół nr 3 w Jaśle, II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Dom Dziecka w Kołaczycach) za kwotę 2 200 413 zł oraz Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle – 1 510 000 zł, na które Powiat Jasielski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w łącznej wysokości 3 541 913 zł,

Planuje się również stworzenie Regionalnego Ośrodka Sportu i Kultury w Trzcinicy – za kwotę ok. 15 mln zł, przy udziale środków własnych w wysokości 1 560 000 zł.

Poprawa dostępności usług

Realizacja tej inwestycji ma na celu poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd – granty). Zadanie to jest całości finansowane ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano do realizacji wiele innych inwestycji, które zostaną wykonane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Radni podjęli uchwałę budżetową większością głosów.

Na zakończenie sesji Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował radnym za poparcie i uchwalenie budżetu. Podkreślił, że przyszłoroczny budżet jest budżetem rozwojowym, ponieważ przewiduje duże wydatki inwestycyjne, które obejmują cały powiat i przyczynia się do poprawy komfortu życia jego mieszkańców. Wiele zadań, zwłaszcza w zakresie budowy chodników, będzie realizowanych z pomocą samorządów gminnych. Jak chociażby chodniki na terenie Gminy Dębowiec.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły