300 tysięcy  złotych do wykorzystania – złóż projekt w ramach jasielskiego budżetu obywatelskiego

0
Jasielski Budżet Obywatelski

Od 21 sierpnia do 11 września każdy mieszkaniec Jasła będzie mógł złożyć w ramach budżetu obywatelskiego* projekt, który jego zdaniem powinien zostać zrealizowany. Propozycje po weryfikacji zostaną poddane głosowaniu, a zwycięskie zostaną wykonane. Na ten cel, z budżetu miejskiego, przeznaczono 300 tysięcy złotych.

Na projekty zarezerwowaliśmy 300 tysięcy złotych. Każdy z Państwa może złożyć swoją propozycję wykorzystania tych pieniędzy. Czekamy na Państwa propozycje do 11 września – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Składanie projektów

Propozycję projektu do budżetu obywatelskiego, na kwotę nieprzekraczającą 300 tys. zł, może złożyć każdy mieszkaniec Jasła, który ukończył 13 lat, a listę poparcia jego projektu podpisało co najmniej 25 mieszkańców. Formularze z propozycjami projektów zostaną poddane weryfikacji przez powołany specjalnie w tym celu zespół (4 pracowników Urzędu Miasta w Jaśle oraz 6 radnych, będących przewodniczącymi stałych komisji Rady Miejskiej), który będzie oceniał zgodność złożonych projektów z przepisami prawa, możliwość wykonania technicznego oraz kosztorys.

Formularze zgłoszeniowe projektów dostępne są w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej  konsultacje.um.jaslo.pl

Głosowanie

Zagłosować na dany projekt będzie można jednorazowo za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych lub za pomocą karty do głosowania wydanej w punkcie informacji Urzędu Miasta w Jaśle.

Jasielski Budżet Obywatelski jest przedsięwzięciem, w którym każdy mieszkaniec Jasła może wziąć udział w takiej formie, jaka mu odpowiada: od elektronicznej (za pośrednictwem Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych) poprzez korespondencyjną, na osobistej kończąc.

Pytania dotyczące budżetu obywatelskiego, zarówno merytoryczne jak i techniczne, można kierować do stanowiska ds. społecznych Urzędu Miasta w Jaśle tel.13 44 86 319, email: jbo@um.jaslo.pl

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych pod adresem: konsultacje.um.jaslo.pl

Należy pamiętać, że zgłoszone projekty muszą mieścić się ramach zadań realizowanych przez miasto, czyli tzw. zadań własnych gminy. Są nimi:

1) ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna (np. remont/przebudowa budynków będących własnością miasta, edukacja ekologiczna)

2) miejskie drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego (np. budowa/przebudowa dróg, placów chodników, miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych)

3) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (np. budowa/przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych)

3a) działalność w zakresie telekomunikacji (np. budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych/teleinformatycznych*Wi-Fi)

4) lokalny transport zbiorowy (np. tworzenie nowych linii autobusowych)

5) ochrona zdrowia (np. realizacja programów zdrowotnych – szczepień ochronnych)

6) pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze (np. dożywianie dzieci, udzielanie schronienia)

6a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (np. tworzenie lokalnych działań na rzecz wsparcia rodzin)

7) miejskie budownictwo mieszkaniowe (np. budowa/przebudowa/utrzymanie mieszkań komunalnych)

8) edukacja publiczna (np. projekty związane z infrastrukturą szkół, środki na organizację zajęć pozalekcyjnych)

9) kultura, w tym biblioteki miejskie, instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (np. organizacja wydarzeń kulturalnych, konserwacja zabytków)

10) kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (np. remonty/budowa obiektów sportowych, wsparcie sportu młodzieżowego)

11) targowiska i hale targowe (np. organizacja rynku lokalnych produktów spożywczych)

12) zieleń miejska i zadrzewienia (np. utrzymanie terenów zielonych/zakładanie nowych terenów)

13) cmentarze komunalne (np. utrzymanie miejsc związanych z pochówkiem)

14) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego (np. zwiększenie nakładów na sprawy zwiane z bezpieczeństwem)

15) utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (np. budowa/remonty obiektów użyteczności publicznej)

16) polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej (np. udzielanie wsparcia socjalnego, tworzenie warunków rozwoju dla rodziców z dziećmi)

17) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej (np. finansowanie kampanii na temat działalności samorządu/osiedla)

18) promocja miasta (np. prowadzenie kampanii promocyjnych miasta)

19) współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego (np. dofinansowanie działań z zakresu działalności pożytku publicznego)

20) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (np. nawiązywanie partnerstw i poszerzanie współpracy z państwami partnerskimi)

Harmonogram budżetu obywatelskiego Jasła na rok 2019:

  • składanie propozycji projektu – od 21 sierpnia do 11 września 2018 r.
  • weryfikacja złożonych projektów – od 12 września do 31 października 2018 r.
  • publikacja wyników weryfikacji – do 3 listopada 2018 r.
  • wniesienie pisemnego odwołania w sprawie projektu niedopuszczonego do głosowania – 3 dni od daty opublikowania listy projektów
  • rozpatrzenie wniesionego odwołania – do 15 listopada 2018 r.
  • sporządzenie i ogłoszenie listy projektów poddanych głosowaniu – do 20 listopada 2018 r.
  • głosowanie – do 15 grudnia 2018 r. (co najmniej 21 dni głosowania)
  • zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie – do 31 grudnia 2018 r.

Realizacja zatwierdzonych projektów nastąpi w 2019 roku.

***

* Budżet obywatelski (nazywany również partycypacyjnym) to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danego miasta i dzięki temu mogą realizować swoje lokalne potrzeby. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców, bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat zadań, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności, jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju. Dzięki niemu mieszkańcy mogą uświadomić sobie jakie zadania realizuje miasto.

Urząd Miasta w Jaśle

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments